ลูกเสือทูตสันติภาพ

ลูกเสือทูตสันติภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11


ประโยชน์ของการอยู่ค่ายพักแรม

โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย

ลูกเสือประชาธิปไตย

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือประชาธิปไตยในโรงเรียน

การประกอบฟลายซีส

การขึ้นโครงเต็นท์

แผนการเรียนรู้ที่ 10 การกางเต็นท์และการเก็บเต็นท์

ก่อนที่ลูกเสือ เนตรนารีจะไปอยู่ค่ายพักแรมจะต้องฝึกหัดเรื่องการกางเต็นท์และการเก็บเต็นท์ที่ถูกวิธีก่อนนะคะ