อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางด้าน  ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมและจิตใจ  ความมีระเบียบวินัย  มีความรักความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  การบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  การที่จะทำให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบกระบวนการ อย่างจริงจัง

ดังนั้น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีให้ครบกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร กลุ่มเครือข่าย ฯ จึงจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมขึ้น ในระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗   กุมภาพันธ์    ๒๕๕๕   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนา  โดยทางศูนย์เครือข่าย ฯ ได้ระดมพลังครูอาจารย์  นักการ  และบุคคลภายนอก  ที่มีความรู้  ความสามารถมาเป็นวิทยากร   เพื่อให้การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ได้ปฏิบัติกิจกรรมเต็มรูปแบบและบรรลุตามเป้าหมาย

นายบุญเรือง วุฒิวงศ์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธานถวายราชสดุดี

ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ถวายราชสดุดี

ผู้อำนวยการฝึกกล่าวรายงาน

พิธีเปิดหน้าเสาธง

 

 

ฐานการปฐมพยาบาล โดยมูลนิธิประชาร่วมใจมาช่วยเป็นวิทยากร สร้างความตื่นเต้นแก่ลูกเสือ เนตรนารี

 

 

ท่องคำปฎิญาณก่อนรับประทานอาหาร

 

 

 

วิทยากรสาธิตการแสดงรอบกองไฟ สร้างความสนุกสนานให้ลูกเสือ

เดินทางไกล

 

 

ฐานลำเลียงน้ำ ประทับใจลูกเสือ เนตรนารีมากที่สุด

แสดงรอบกองไฟ ชุดสยามเมืองยิ้ม

กิจกรรมอำลา….