อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางด้าน  ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมและจิตใจ  ความมีระเบียบวินัย  มีความรักความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  การบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  การที่จะทำให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบกระบวนการ อย่างจริงจัง

ดังนั้น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีให้ครบกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร กลุ่มเครือข่าย ฯ จึงจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมขึ้น ในระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗   กุมภาพันธ์    ๒๕๕๕   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนา  โดยทางศูนย์เครือข่าย ฯ ได้ระดมพลังครูอาจารย์  นักการ  และบุคคลภายนอก  ที่มีความรู้  ความสามารถมาเป็นวิทยากร   เพื่อให้การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ได้ปฏิบัติกิจกรรมเต็มรูปแบบและบรรลุตามเป้าหมาย

นายบุญเรือง วุฒิวงศ์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธานถวายราชสดุดี

ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ถวายราชสดุดี

ผู้อำนวยการฝึกกล่าวรายงาน

พิธีเปิดหน้าเสาธง

 

 

ฐานการปฐมพยาบาล โดยมูลนิธิประชาร่วมใจมาช่วยเป็นวิทยากร สร้างความตื่นเต้นแก่ลูกเสือ เนตรนารี

 

 

ท่องคำปฎิญาณก่อนรับประทานอาหาร

 

 

 

วิทยากรสาธิตการแสดงรอบกองไฟ สร้างความสนุกสนานให้ลูกเสือ

เดินทางไกล

 

 

ฐานลำเลียงน้ำ ประทับใจลูกเสือ เนตรนารีมากที่สุด

แสดงรอบกองไฟ ชุดสยามเมืองยิ้ม

กิจกรรมอำลา….

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: