เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดวิชาระเบียบแถว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านควนมิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช  เขต 3

ชื่อผู้รายงาน        นายอนันต์  หนูด้วง
ปีที่ทำการศึกษา  ปีการศึกษา 2556
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดวิชาลูกเสือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดง

รายละเอียดของการดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียน        ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านควนมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช  เขต 3  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 ) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุดวิชาลูกเสือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 หน่วย      2 ) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  ชุดวิชาลูกเสือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่จัดทำขึ้น จำนวน 1  หน่วยคือ  สาระระเบียบแถว  แยกเป็น  4  เล่ม  เล่มละ 1 เรื่อง   3 ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดวิชาระเบียบแถว  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านควนมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช  เขต 3  จำนวน  22  คน เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาทดลองเป็นเนื้อหาในหลักสูตรลูกเสือตรี และข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองได้แก่บทเรียนสำเร็จรูป หลักสูตรลูกเสือตรี จำนวน 4 เล่ม เล่มที่ 1 ระเบียบแถว :ท่ามือเปล่า   เล่มที่ 2.  ระเบียบแถว :ท่าถือไม้พลอง    เล่มที่ 3.  การใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด   เล่มที่ 4.  การเรียกแถวและการตั้งแถว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นจำนวน 50 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาประสิทธิภาพและ t- test    ผลการศึกษาทดลองพบว่าบทเรียนสำเร็จรูปชุดวิชาลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80 / 80  ( E1 / E2  )  ค่าประสิทธิผล

 

ผลการศึกษาค้นคว้าเป็นดังนี้

  1. บทเรียนสำเร็จรูปชุดวิชาลูกเสือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.55/ 85.18 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80 / 80  ( E1 / E2  )  ขึ้นไป
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาลูกเสือ สาระระเบียบแถว    ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
  3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ผู้ประเมินให้ระดับความคิดเห็นสูง และระดับสูงมากทุกราย การที่ประเมิน
  4. ผลการประเมินเจตนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  อยู่ในระดับดีมาก

ระเบียบแถว ( สัญญาณมือ )

ข้อสอบลูกเสือ ป.๑

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

สารานุกรมลูกเสือ เล่ม ๑

สารานุกรมลูกเสือ เล่ม ๒

การ์ตูนลูกเสือ

การเปิดประชุมกองลูกเสิอสามัญ

ลูกเสือ กกต.