อบรม A.T.C สามัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เ ขต ๓ ร่วมกับสมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหัวไทร ( เรือนประชาบาล ) บรรยากาศชื่นมื่น

 

ลอดซุ้ม

                                                                                                             ถวายราชสดุดี

                                                                                                         กล่าวเปิด

                                                                                                           นันทนาการ

                                                                                       ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก