บทเรียนสำเร็จรูป

การจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จำเป็นต้องมีวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะกิจกรรมและเนื้อหาที่หลักสูตรกำหนด ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้องใช้กระบวนการหรือวิธีการจัดกิจกรรม 10 วิธี ดังนี้

  1. การบรรยาย (Lecture)
  2. การสาธิต (Demonstration)
  3. การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group)
  4. การระดมสมอง (Brain Storming)
  5. การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
  6. การสอนแบบฐาน (Base Method)
  7. การศึกษารายกรณี (Case Study)
  8. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ (Project Work Group)
  9. การสวมบทบาท (Role Play)

10.  การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Method)

สวัสดีชาวโลก – -‘

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!